WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!!!!!!!!!

- OD DNIA 01 STYCZNIA 2014r PROGRAM LOJALNOŚCIOWY -   KARTA KLIENTA SPOŁEM USTROŃ, ZOSTAJE ZAMKNIĘTY

 

USTROŃ,DNIA 30 LISTOPADA 2013

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „Karta Klienta Społem Ustroń” 2013

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Ustroniu w programie lojalnościowym pod nazwą „Karta Stałego Klienta”, skierowanym do Klientów sklepów sieci Społem Ustroń . Regulamin wywieszony w widocznym miejscu w sklepie zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

O programie

 

1. Program lojalnościowy Społem „Karta Stałego Klienta” jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Niniejszy Regulamin oraz zmiany do niniejszego Regulaminu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych w widocznych miejscach w placówkach Społem Ustroń oraz na stronie internetowej

www.spolem- ustron.pl

 

 

Warunki przystąpienia do Programu

 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu Społem Ustroń „Karta Stałego Klienta” jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego w placówce Społem Ustroń.

2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie;

4. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania;

5. Podpisanie przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego w Placówce Społem Ustroń, stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień;

6. Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Społem Ustroń na potrzeby Programu swoich danych osobowych figurujących na Formularzu rejestracyjnym;

7 Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

8. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez prośbę skierowaną do Partnera;

9. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Partnera o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia;

 

 

Karta Stałego Klienta SPOŁEM USTROŃ

 

1. Karta Stałego Klienta Społem Ustroń służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu;

2. Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są w rejestrze nazwiskom poszczególnych Uczestników do 72 godzin od dnia przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego;

3. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu Społem Ustroń „Karta Stałego Klienta”;

 1. Karta Stałego Klienta Społem Ustroń nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą;

 2. Karta Stałego Klienta Społem Ustroń wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona . Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Stałego Klienta Społem Ustroń jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty. Udostępniając Kartę Stałego Klienta Społem Ustroń innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się poinformować ją o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie;

 3. Niemożliwe jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika;

 

 

Utrata i wymiana uszkodzonej Karty

 

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Społem Ustroń należy o tym powiadomić pracowników dowolnej Placówki handlowej Społem Ustroń.

2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę Stałego Klienta Społem Ustroń Punkty nie są naliczane;

3 Zasady wydania nowej Karty Stałego Klienta Społem Ustroń są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę;

Gromadzenie Punktów

 

1. Społem Ustroń przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie Towarów lub Usług objętych Programem dokonane przez Uczestnika przy użyciu Karty Stałego Klienta Społem Ustroń;

   Zasady przyznawania Punktów za zakup określonych Towarów i Usług ustala Społem Ustroń;

2. Warunkiem naliczenia Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu pracownikowi w Placówce Społem Ustroń, zanim Uczestnik nabędzie Towar lub Usługę objętą Programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy;

3. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w terminie, o ile jest to możliwe, 24 godzin od momentu nabycia Towarów lub Usług objętych Programem;

   4. Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika w Placówce Partnera pełnej zapłaty za Towary lub Usługi wyłącznie w następujących sposobów: gotówką, bankową kartą płatniczą;

   5. Punkty są przyznawane w ilości 1 punkt za każde 10 zł. dokonanych zakupów

6. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta ze zniżki innej niż przewidziana w Programie, chyba, że Regulamin Programu, w którym przewidziana jest ta zniżka, stanowi inaczej;

7. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Partnera w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Partnerowi nabyte Towary lub Usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty, i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług.

 1. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w Społem Ustroń informacji o stanie swojego Konta Uczestnika . Informacje są udzielane przez Dział Handlu Społem Ustroń pod nr tel. 33/854 3381

 2. Punkty zbierane są przez okres 12 miesięcy danego roku. Każdorazowo z dniem 01.stycznia rozpoczyna się nowy okres naliczania punktów a kończy się 31 grudnia.


 

Wymiana Punktów na Narody

 

1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na kupon rabatowy , od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania kuponu rabatowego ;

   2. 200 – to Ilość punktów uprawniająca do otrzymania pierwszego kuponu rabatowego o wartości 20zł. (odpowiada to wartości zakupów 2000zł.) Kolejne kupony rabatowe są wydawane po każdorazowym zebraniu 100 punktów (odpowiada to wartości 1000zł.)

3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione przez zarejestrowanego Uczestnika wyłącznie na kupon rabatowy

4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę;

5. Kupon rabatowy jest przekazywany listownie na adres Uczestnika za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Zakończenie Programu

 

   Program obowiązuje na czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu, o czym powiadomi uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, w sposób określony niniejszym Regulaminem.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie podana do wiadomości uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem.

     2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego;

    3. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu , w     Placówkach Handlowych oraz na stronie www.spolem-ustron.pl

 

 

 

Ustroń , dnia 31.12.2012r.`

 

 

 

CMS, design & hosting by ANFA.PL